Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в гр. Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 16.08.2021 – 30.08.2021 г., във връзка със стартирането на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, подобект „Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Сливен“ е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения.

В района на следните участъци на път II-53 от републиканската пътна мрежа на територията на гр. Сливен е възможно да има и временни прекъсвания на водоподаването:

1. Пресичане на път II-53 при км. 119+014 по бул. „Шести септември“;

2. Пресичане на път II-53 при км. 119+139 по бул. „Шести септември“;

3. Пресичане на път II-53 при км. 120+160 по бул. „Цар Симеон“ във връзка с довеждащ водопровод от резервоар „Хамамбаир“;

4. Пресичане на път II-53 при км. 123+064 по бул. „Цар Симеон“ при ул. „Светлина“ в промишлената зона.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: