Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в квартал "Речица" в периода 23.08.2021 г. – 03.09.2021 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 23.08.2021 – 03.09.2021 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

1. По трасето на Главен колектор I и Дъждовен профил 26 – по ул. „Изворите“ до ул. „Атанас Николов“;

2. По трасето на Главен колектор II - по ул. „Милин Камък“, между ул. „Кубрат“ и ул. „Юрта“;

3. По трасето на Клон 82 – по ул. „Ракита“, между ул. „Изворите“ и ул. „Дивичково“;

4. По трасето на Клон 96 и Дъждовен профил 21 – по ул. „Кубрат“, между ул. „Изворите“ и ул. „Атанас Николов“;

5. По трасето на Клон 84 - по ул. „Крайречна“ от ул. „Ракита“ в посока ул. „Коста Велков“;

6. По трасето на Клон 22 – по ул. „Мир“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: