Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД - гр. Сливен, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п. к. 8800, ул. „6-ти септември“ №27, представлявано от Управителя – Инж. Севдалин Рашев Рашев, на основание чл. 28, ал. З от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) и във връзка с чл. 25, т. 4 от същия, отправя настоящата покана към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ) за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити.


Снимки:


Прикачени файлове:

Покана съфинансиране

Образец_1

Образец_3

Образец_4

Образец_2