Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора за периода 30.09.2021 г. - 17.10.2021 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 30.09.2021 г. – 17.10.2021 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

- по ул. „Ангел Кънчев“ – клон 32;

- по ул. „3-ти март“ – клон 35 и клон 35‘;

- по ул. „М. Балкански“ – профил 4;

- по ул. „“Добруджанска“ – клон 114;

- по ул. „Скобелев“ – клон 31 и клон 31а.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: