Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в гр. Сливен за периода 12.10.2021 – 26.10.2021 г

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 12.10.2021 – 26.10.2021 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

1. Главен клон V – по ул. „Есперанто“, южна промишлена зона;

2. Главен клон V – пресичане на републикански път II-53 при км. 123+064;

3. Клон 2а, пресичане на река „Асеновска“;

4. Главен клон II – по ул. „Есперанто“, южна промишлена зона;

5. Главен клон II – по ул. „Пирин“, кв. „Надежда“;

6. Клон 3 - по ул. „Индустриална“, южна промишлена зона;

7. Пресичане на път II-53 при км. 119+139 по бул. „Шести септември“;

8. Пресичане на път II-53 при км. 120+160 по бул. „Цар Симеон“ – връзка с довеждащ водопровод от резервоар Хамамбаир“;

9. По ул. „Никола Аджема“ в кв. „Даме Груев“ – подмяна на канализационната мрежа:

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: