Новини

Първа Копка на обект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в гр. Н.Загора"

„ВиК – Сливен“ ООД продължава изпълнението на най- големия си инфраструктурен проект

На 19.10.2021 г. в гр. Нова Загора официално ще бъде даден старт, чрез провеждане на официална церемония „Първа копка“ на обект: „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в гр. Нова Загора, Агломерация Нова Загора“.

Събитието ще се състои в 12.00 часа на ул. „Генерал Скобелев“ – зелената площ срещу главния вход на стадиона и е част от дейностите по проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД”.

В церемонията ще вземат участие управителят на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД” инж. Севдалин Рашев, областният управител на област Сливен Минчо Афузов, заместник кмета на община Нова Загора Нина Генчева, граждани и заинтересовани страни.

Проектът на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД” включва дейности по рехабилитация, ремонт и изграждане на водопроводна мрежа и канализационна мрежа. Ще бъдат реконструирани пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Сливен и ПСОВ – Нова Загора. Предвидено е и разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА), и изграждане и внедряване на географска информационна система, с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата.

ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ в гр. Нова Загора ще постави началото на строителните дейности по реконструкция на помпени станции и подмяна на 22 бр. помпени агрегати. Предвижда се реконструкция на 15 115 м. водопроводна мрежа, изграждане на 12 броя шахти, подмяна 16 бр. разходомери и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения. Ще бъде изграждана и реконструирана 4 612 м. битова и смесена канализация, както и ще бъде изградена 1 988 м. дъждовна канализация.

Очаквана дата за приключване на СМР в гр. Нова Загора: 07.01.2023 г.

Обща стойност на договора за строителство и проектиране: 13 370 859.61 лв.

Обща стойност на договора за надзор и Инженер: 505 605.00 лв.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.


Снимки: