Новини

Първа копка на реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води в Нова Загора

На 03.02.2022 г. в гр. Нова Загора официално беше даден старт на обект: „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора.

Той е част от дейностите по проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”.

Направената първа копка в гр. Нова Загора поставя началото на строителните дейности по реконструкция на ПСОВ Нова Загора и включва изграждане на нови сгради и съоръжения, в т.ч. сграда решетки; аериран пясъко-мазнинозадържател; биобасейн; силоз за излишна активна утайка (ИАУ); обезводнителна инсталация с центрофуга и постваруване.

Ще бъде реконструиран биодефосфатизатор и съществуващ първичен радиален утаител и преобразуването му в задържателен резервоар и аеробен стабилизатор;

Церемонията даде старт на ремонта и рехабилитацията на сгради и съоръжения в т.ч. входна помпена станция (ПС) с ел.подстанция, и трафопост 1.

Проектът се изпълнява от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД” и включва дейности по рехабилитация, ремонт и изграждане на водопроводна мрежа и канализационна мрежа. Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Сливен и ПСОВ – Нова Загора е изключително наложителна. Проектът предвижда и разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА), и изграждане и внедряване на географска информационна система, с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата, каза управителят на “ ВиК – Сливен“ инж. Севдалин Рашев пред присъстващите гости на събитието: кметът на града Николай Грозев, зам. кмета на гр. Нова Загора Нина Генчева, председателят на общинския съвет Бояна Гидикова, представители на медиите, служители на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД и граждани. Инж. Рашев благодари на ръководството на Община Нова Загора за съдействието, както и на всички хора, които работят усилено по проекта и пожела на добър път на всички участници.

Кметът на гр. Нова Загора Николай Грозев изтъкна важността на отпуснатите средства за Община Нова Загора, които съобщи той, ще бъдат организирани за допълнително изграждане на компоненти и рехабилитация на пречиствателната станция за питейни води, както и рехабилитация на улици и участъци в гр. Нова Загора.

Очакваната дата за приключване на СМР в гр. Нова Загора е 02.02.2023 г., като периода за съобщаване на дефекти е 365 календарни дни.

Обща стойност на договора за инженеринг е 8 887 063,43 лв.

Обща стойност на договора за надзор и Инженер: 341 143,00 лв.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.


Снимки: