Новини

Покана

Екипът на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД има удоволствието да покани всички заинтересовани на официална церемония „Първа копка“. Церемонията ще се проведе на 23 февруари, сряда, в 12.00 часа, в град Сливен, ул. „Самуиловско шосе“, ПСОВ – Сливен. Тя е част от дейностите по изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД” , който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.


Снимки: