Новини

Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора на 24.02.2022г. четвъртък от 10.00 ч.до14.00ч.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 16.02.2022 г. – 28.02.2022 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

- възстановителни работи по ул. „Ангел Кънчев“ – клон 32 и Главен клон III;

- проби и изпитване по водопроводната мрежа на ул. „Генерал Скобелев“ – клон 31 и клон 31а;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Цар Самуил“ – клон 101‘ и клон 103;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Цар Калоян“ – клон 101;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Ген. Гурко“ – клон 98 и клон 104;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Добруджанска и Гурко“ – клон 186б.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.