Новини

Първа копка на реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Сливен

На 23.02.2022г. в рамките на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“ официално бе даден старт на „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен.“

Тя включва : Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Идеен проект и Технически проект; процеса по получаване на становища и разрешения и изпълнението на строително – монтажните работи.

„Реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен“ е на обща стойност над 10 мил. лв. В резултат на работата ще бъде изградена сграда за обработка на утайки; ще бъдат доставени и монтирани на 2 бр. механични сгъстители за излишна активна утайка (ИАУ), 3 бр. центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 бр. инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шекове за транспорт на утайки.

Ще бъде реконструиран утайкоуплътнителя, а за стабилизираната утайка ще се изгради силоз. Ще бъде доставен и монтиран нов ко-генератор.

В дейностите по реконструкцията на ПСОВ се включва и изграждането на нови и рехабилитация на съществуващи площадкови пътища и комуникации към съоръженията, в т.ч. нова ограда - 1360 м. и реконструкция на довеждащ път до ПСОВ – Сливен с дължина 800 м. и ширина 6 м. Част от обекта е и изграждане на соларна изсушителна инсталация за обезводнената утайка.

В присъствието на областният управител на Сливен, председателя на ОС Сливен Димитър Митев и представители на община Сливен управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“ инж. Севдалин Рашев изтъкна важността относно изграждането на сграда за обработване на утайки, като поясни, че се работи по подготовката по строителството, за да се обработват отпадъчните води и да бъдат стабилизирани в силоза, а след това напълно оползотворени.

Смисълът на проекта, посочи инж. Рашев, е достигане и осигуряване на по-чиста и по-безопасна околна среда за гражданите на територията на гр. Сливен, както и изпълнение на Директивата, която изисква 99.99% отвеждане на отпадъчните води и пълно използване на утайките.

Пожела успех на строителите и изрази благодарност за цялата подкрепа и гладкото протичане на съвместната работа по проекта.

Областния управител на област Сливен Веселин Вълчев, изтъкна важността на управлението на процесите, свързани с опазването на околната среда и качеството на живот, в това пълно с предизвикателства време. Г-н Вълчев изказа и надежда, свързана с това, че ако успее да се стигне до европейските стандарти, регион Сливен ще стане отново интересен със земеделската си продукция и туризма си.

Проектът: „Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“ е най-мащабният досега за дружеството, а очакваните резултати крайно необходими за региона. Проектът стартира в края на 2020 г. и ще приключи през февруари 2023 г.

Той е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.


Снимки: