Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен за периода 28.02.2022 г. – 13.03.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 28.02.2022 – 13.03.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

1. Главен клон I по ул. „Индустриална“, южна промишлена зона;

2. Главен клон I висока зона по бул. „Стефан Стамболов“;

3. Главен клон VI висока зона - по ул. „Карандила“;

4. Главен клон I висока зона (1)+ клон 63 висока зона (1) по ул. „Булаир“, кв. „Комлука“;

5. Главен клон II висока зона (2), (3) по ул. „Булаир“, кв. „Комлука“;

6. Главен клон I висока зона по ул. „Тертер“;

7. Клон 192, кв. „Даме Груев“, по ул „Никола Аджема – Брадата“;

8. Главен клон II средна зона по бул. „Стефан Караджа“;

9. Главен клон III висока зона по ул. „Иречек“;

10. Главен клон I висока зона (2) по ул. „Овчарска.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: