Новини

Прекъсване водоподаването в ''Индустриална зона ''

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, на 20.03.2022 г. - Неделя, от 08:00 ч. до 17:00 часа на 21.02.2022г. /Понеделник/, ще бъде прекъснато вододоподаването на част от "Индустриална зона " ул.''Керамична'' ул.''Самуиловско шосе'' ул.''Банско шосе'' и част от ул.''Стефан Караджа'' .

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Удължаване на ремонта до 14:00 часа на 21.03.2022г. /Понеделник/

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.