Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 28.03.2022 – 10.04.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 28.03.2022 – 10.04.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

I. Строителни дейности по водопроводната мрежа:

1. Главен клон I висока зона (2) по ул. „Овчарска“;

2. Главен клон I висока зона (11) по бул. „Стефан Стамболов“;

3. Главен клон I висока зона (2) по ул „Георги Икономов“, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Хан Крум“;

4. Главен клон II висока зона (1) по ул. „Тертер“;

5. Главен клон II средна зона бул. „Стефан Карaджа“;

6. Главен клон II висока зона (2) по ул. „Булаир“ и бул. „Тракия“;

7. Главен клон II висока зона (1) по ул. „Партиарх Евтимий“;

8. Главен клон III средна зона по ул. „Тертер“;

9. Главен клон III висока зона (1) по ул. „Иречек“;

10. Главен клон V средна зона по ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Първи май“ и ул. „Великокняжевска“;

11. Главен клон VI висока зона по ул. „Карандила“;

12. Главен клон VII средна зона в кв. „Даме Груев“, по ул. „Дели Ради“, ул. Кара Атанас“ и ул. „Гоце Делчев“;

13. Главен клон IX средна зона по бул. „Хаджи Димитър“;

II. Строителни дейности по канализационната мрежа:

1. Клон 88 - по ул „Стефан Господинов “;

2. Клон 108 - по ул „Никола Аджема“;

3. Клон 127 - по ул „Нино Господинов - Брадата“;

4. Клон 192 - по ул „Янко Забунов“;

5. Клон 126 - по ул „Нино Господинов - Брадата“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: