Новини

ПОКАНА

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД има удоволствието да Ви съобщи, че на 28.04.2022 г. от 12.00 ч., в гр. Сливен, Южна промишлена зона, ул. „Банско шосе“ (срещу бензиностанция Еко) ще се състои официална церемония 1-ва копка за за обект „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“.

Събитието се организира в рамките на реализацията на проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.


Снимки:


Прикачени файлове:

Program_Sliven