Новини

ВиК Сливен започва реконструкция на 4 308м. водопроводна мрежа в гр. Сливен

На 28.04.2022 г. в гр. Сливен, Южна промишлена зона, ул. „Банско шосе“ Кръстовище Дамарски мост (срещу бензиностанция Еко) се състоя ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ по проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”.

В церемонията участваха председателят на Общински съвет на гр. Сливен г-н Димитър Митев, ВиК експерт в община Сливен г-жа Галя Георгиева, управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД инж. Севдалин Рашев, граждани и заинтересовани страни.

Това е изключително значим проект за нашия град, каза инж. Севдалин Рашев. Той вече е в ход, стана ясно от неговите думи, като 1/3 от строително монтажните работи по проекта са изпълнени. Управителят на дружеството коментира, че основна цел е намаляването на загубите на питейна вода. Чрез изпълнението на проекта ще се редуцират загубите до 1%.

Част от дейностите по проекта са свързани с новоизграждане и реконструиране на 4 308 м. водопроводна мрежа; подмяна на 19 броя помпените агрегати на системи „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец“ и ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона напорен водопровод „Хамбара“ и Висока зона напорен водопровод „Бункера“.

Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност в Агломерация Сливен е част от изпълнението на проект, по който само в гр. Сливен ще се реконструират 22 089 м. водопровод и 738 броя сградни водопроводни отклонения, и ще се изгради 2924 м. канализационна мрежа. Заедно с това ще се извърши реконструкция на 13 шахти и монтаж на 4 разходомера с уред за измерване на налягане и отчитане, както и 1000 водомера за сградните водопроводни отклонения.

Прогнозният срок за приключване на изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, е 31.01.2023 г. Срокът за съобщаване на дефекти - 365 дни.

Обща стойност на договора за инженеринг: 30 332 467.12 лв.

Обща стойност на договора за надзор и Инженер: 1 145 000.00 лв.

Церемонията по ПЪРВА КОПКА беше съпроводена и от водосвет за здраве и сили, за успешна работа и добри резултати.

Проектът „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.


Снимки: