Новини

Планирано прекъсване на водоподаването на ул. "Асен Златаров" и бул. "Христо Ботев" на 17.05.2022 г.

Във връзка предстоящи CMP в гр. Сливен при изпълнение на водопровод по ул. “Асен Златаров“ и канализация по бул. “Христо Ботев“, по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната структура в агломерации с население над 10000 екв. жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД“ и открита строителна площадка на строеж „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПCПB и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга” с подобект „Реконструкция на водопроводна мрежа на rp. Сливен“ е планирано спиране на водоподаването на 17.05.2022r., вторник от 08.00 ч. до 17.00 ч. по горепосочените ул.“Асен Златаров“ и бул. “Христо Ботев“.


Снимки: