Новини

Планирано прекъсване на водоподаването в част от град Сливен за 02.06.2022 г. от 8.00 часа до 22.00 часа

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“ от 08:00 часа – 22:00 часа, ще бъде спряно водоподаването по Напорен водопровод „Бункера“ за Висока зона в следните квартали: "Клуцохор", "Комлука", улиците на север от бул. "Г.С.Раковски", "Република", "Кольо Фичето", "Ново Село", "Българка", "Сини Камъни", Вилна зона - "Андреева чешма", Вилна зона - на изток от квартал "Сини камъни".

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: