Новини

Междинна пресконференция по проект: „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура“, на 09.06.2022г. в гр. Сливен

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД има удоволствието да покани жителите на гр. Сливен

Междинна пресконференция на тема: Постигнати резултати и предстоящи дейности по проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура“

На 09.06.2022г. в гр. Сливен, ще бъде проведена междинна пресконференция за напредъка по проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“.

Събитието ще се стартира в 11:00 часа в хотел Спорт Палас, в конферентна зала „Халката“. Участие в него ще вземат областният управител на област Сливен Веселин Вълчев, кметът на община Сливен Стефан Радев, управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД” инж. Севдалин Рашев, ръководителят на проекта Стефан Петров, граждани и заинтересовани страни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Вход свободен


Снимки: