Новини

Планирано прекъсване водоподаването в гр.Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“ във връзка с изграждането на водопровод по бул. „Панайот Хитов“ поради връзки със съществуващи водопроводи, ще бъде спряно водоподаването на 18.08.2022 г. четвъртък от 09:00 – 19:00 часа : Удължаване време за пускане на водоподаване до 20.00ч. на 18.08.2022г.

– Кв. Ново село; Вилна зона, Дюлева река; кв. Българка и кв. Сини камъни

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.