Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.5 ал.5 от Вътрешните правила за определяне реда и начина за избор на регистриран одитор, изготвени съгласно чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и приети с Решение на Общо събрание на съдружниците на 15.12.2022 г., „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД гр. Сливен удължава срока за подаване на оферти за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2022 година до 15.01.2023 г.


Снимки: