Новини

Прекъсване на водоподаването на 09.03.2023 г. в гр. Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, свързани с изграждане на водопровод по ул. „Драган Цанков“ и връзка със съществуващи водопроводи по ул. „Генерал Столипин“ централна градска част, ще бъде спряно водоподаването на 09.03.2023 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 18:00 ч. за :

- ул. „Драган Цанков“ от средна Зона от водоснабдителната мрежа на гр. Сливен

- ул. „Генерал Столипин“ централна градска част

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: