Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 29.05.2023 – 11.06.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 29.05.2023 – 11.06.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването, във връзка с:

1. Строителни дейности по канализационната мрежа на клон 112 между бл. 6 и бл. 7 в кв. „Даме Груев“.

2. Строителни дейности по водопроводната мрежа на:

- Главен клон I висока зона (7) и клон 63 висока зона (4) по ул. „Борис Търновски“;

- Главен клон I висока зона (6) и клон 63 висока зона (3) по ул. „Борис Търновски“;

- Главен клон I висока зона (3) по ул. „Димитър Пехливанов – Добрович“.

3. Строителни дейности по възстановяване на пътните настилки:

- по бул. „Христо Ботев“;

- по бул. „Стефан Стамболов“;

- по ул. „Георги Сава Раковски“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки:


Прикачени файлове:

Схема на работните участъци в периода 29.05.23-12.06.23 г.