Новини

Отговор на публикация в интернет изданието на в. "Седмица"

Отговор на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен относно публикация в интернет изданието на вестник "Седмица" - "От вилна зона пропищяха от ВиК. Недоволни са и от кмета" от 01.06.2012 г.

Уважаеми г-н Райков,

„ВиК – Сливен” ООД е Оператор на ВиК услуги на територията на административна Област Сливен. В и К операторът предоставя водоснабдителните и канализационни услуги в обслужваната от него територия в съответствие с действащото законодателство на Р България - Закон за водите, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др.

Водопроводите във вилна зона са изградени преди много години с разрешение на кмета на Община Сливен, на частни начала от сдружения на гражданите. Водопроводите изградени от водните сдружения във вилна зона, не са изградени по изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ и по тази причина няма как да бъдат предадени за експлоатация от Община Сливен на “ВиК – Сливен” ООД.

„ВиК – Сливен” ООД предоставя водоснабдителните и канализационни услуги в във Вилна зона на гр. Сливен на основание чл. 22 от Наредба № 4/14 Септември 2004 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ бр. 88/2004 г., изм. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г.), който гласи:

(1) При доказани възможности на водоизточника и на водоснабдителната система към довеждащите водопроводи могат да се включват допълнителни потребители - собственици на имоти извън строителните граници на урбанизираните територии, като условията за присъединяване се определят с договора за услугите В и К при спазване изискванията на чл. 14, ал. 1.

(2) Присъединяването на водопроводните отклонения към довеждащия водопровод по ал. 1 се извършва, като водомерният възел се разполага на разстояние не по-голямо от 5 m от оста на водопровода.”

„ВиК - Сливен” ООД присъединява изградените от ползвателите водопроводи във вилната зона към довеждащите водопроводи чрез общ водомер. Тъй като правата на ползвател след общия водомер се ползват от няколко лица, те се упражняват чрез пълномощник, съгласно чл. 2, ал. 2 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите (Одобрени с Решение № ОУ-045/23.06.2006 г. на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране - публикувани във в-к „Пари” бр. 150/04.08.2006 г. и във в-к „Сливенски новини” бр. 31/04-10.08.2006 г.). По тази причина „ВиК - Сливен” ООД открива партида за вода във вилна зона на името на регистрирано водно сдружение.

Сдруженията във вилна зона се регистрират, за да бъдат регулирани взаимоотношенията между собствениците на имоти и „ВиК – Сливен” ООД. Избраният председател представлява членовете на сдружението във взаимоотношенията с различни институции и сключва договор с „ВиК – Сливен” ООД за предоставяне на ВиК услуги.

Задължението на „ВиК - Сливен” ООД е да доставя и инкасира подадената питейна вода до общия водомер на сдружението, като издава фактура по партидата на водното сдружение за количеството вода отчетено по общия водомер и по цени одобрени от ДКЕВР.

По партидата на водно сдружение “Войнишко кладенче” няма издадени фактури с цена 2 лева за м. куб. вода. Фактурите се издават по действащата в момента цена на водата 1,35 лв. за м. куб. (без ДДС).

Задължението на водно сдружение “Войнишко кладенче” към дръжеството е в размер на 24611,55 лева (главница) по фактури издадени в периода от 07.01.2011 г. до 16.05.2012 г.

Водоподаването на водно сдружение “Войнишко кладенче” не е преустановено от „ВиК - Сливен” ООД, а от председателя на сдружение “Войнишко кладенче”.

„В и К-Сливен”подава питейна вода към населението на гр.Сливен, чието качество отговаря на изискванията съгласно Наредба № 9 касаеща качеството на подаваната за питейни нужди вода. Съвместно с РЗИ Сливен се работи по мониторинговата програма. Следят се десет пункта в града по изготвен график съгласно изискванията на Наредбата. Извършват се и съвместни пробонабирания с РЗИ Сливен. Подаваната питейна вода за гр.Сливен се обеззаразява и се подава на консуматорите, като по Наредба № 9 остатъчният хлор в подадената вода трябва да бъде 0.3 – 0.4 мг/л.

Обеззаразяване се осъществява с втечнен хлор от вакумни хлор апарати.

Води се ежедневен контрол на процеса на обеззаразяване. При констатирани отклонения от качеството се предприемат мерки за отстраняването им.

Качеството на питейната вода подавана за вилна зона не се различава от това на водата за гр.Сливен.

Дата 05.06.2012 г. С уважение:

инж. Петър Митев


Снимки:


Прикачени файлове:

Обяснение