Новини

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Работно проектиране, доставка и монтаж на 1 брой автоматизирана, механична решетка за нуждите на ПСОВ -гр. Нова Загора”.

Документите за участие в процедурата могат да се изтеглят от прикачените файлове.


Снимки:


Прикачени файлове:

Публична покана

Документация за участие

Декларация 47 обр.1 и обр.2

Ценова оферта