Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К – Сливен” ООД, гр. Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:“Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К – Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 635075

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=635075&newver=2

Документация, образци, решение и обявление [ Размер на файла: 13.52MB ]

Протокол №1 от комисията - доставка на реагенти [ Размер на файла: 4.58MB ]

Протокол №2 от комисията - доставка на реагенти [ Размер на файла: 6.30MB ]

Протокол №3 от комисията - доставка на реагенти [ Размер на файла: 4.22MB ]

Решение за класиране №РД-07-219 от 03.07.2015 г. [ Размер на файла: 3.67MB ]

Решение за прекратяване №РД-07-324 от 17.09.2015 г. [ Размер на файла: 2.57MB ]

Информация за върнати гаранции за участие [ Размер на файла: 51.00kB ]


Обявлението е публикувано в АОП под номер 635076