Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен”

 Решението е публикувано в АОП под номер 637014

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637014&newver=2

Решение [ Размер на файла: 2.85MB ]

Обявление [ Размер на файла: 7.88MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 1.11MB ]

Разяснения относно обществена поръчка :„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение" [ Размер на файла: 168.05kB ]

Протокол №1 от комисията - ел.енергия ниско напрежение [ Размер на файла: 4.65MB ]

Протокол №2 от комисията - ел.енергия ниско напрежение [ Размер на файла: 8.09MB ]

Покана ценови оферти - ел.енергия ниско напрежение [ Размер на файла: 672.97kB ]

Протокол №3 от комисията - ел.енергия ниско напрежение [ Размер на файла: 4.24MB ]

Решение за класиране №РД-07-120 от 29.04.2015 г.- ел.енергия ниско напрежение [ Размер на файла: 2.49MB ]

Договор от 05.06.2015 г. [ Размер на файла: 5.52MB ]

Информация за сключен договор [ Размер на файла: 6.25MB ]

Информация за върнати гаранции за участие [ Размер на файла: 54.50kB ]

Информация за изпълнение на договор [ Размер на файла: 3.00MB ]

Информация за извършени плащания [ Размер на файла: 27.50kB ]


Обявлението е публикувано в АОП под номер 637015