Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:“Доставка на тръби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:“Доставка на тръби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, град Сливен“ с две обособени позиции:

 Обособена позиция № 1: Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от Ø63 до Ø630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от Ø20 до Ø110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ø20 до Ø315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване и

 Обособена позиция № 2: Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от Ø300 до Ø2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от Ø150(160) до Ø1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”

 Решението е публикувано в АОП под номер 637755

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637755&newver=2

 Решение [ Размер на файла: 2.92MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 5.18MB ]

Обявление [ Размер на файла: 14.25MB ]

Разяснения относно обществена поръчка : Доставка на тръби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД [ Размер на файла: 343.98kB ]

Протокол №1 от комисията - доставка на тръби [ Размер на файла: 3.96MB ]

Решение за прекратяване [ Размер на файла: 3.53MB ]

Информация за върнати гаранции за участие [ Размер на файла: 52.00kB ]