Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „В и К- Сливен” ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация- Сливен” ООД“.

Образци [ Размер на файла: 67.21kB ]

Техническо задание [ Размер на файла: 11.23MB ]

Протокол от комисията [ Размер на файла: 4.73MB ]

Договор от 26.10.2015 г. [ Размер на файла: 9.39MB ]

Информация за извършени плащания [ Размер на файла: 22.50kB ]


Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: ID9046314