Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен ”

Решението е публикувано в АОП под номер 738737.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 738740.

Решение [ Размер на файла: 4.39MB ]

Обявление [ Размер на файла: 6.91MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 201.58kB ]

Разяснения 08.07.2016 г. [ Размер на файла: 301.28kB ]

Разяснения 18.07.2016 г. [ Размер на файла: 726.14kB ]

Протокол №1 от комисията-ел.енергия ниско напрежение [ Размер на файла: 5.04MB ]

Протокол №2 от комисията-ел.енергия ниско напрежение [ Размер на файла: 2.36MB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"(публикуван документ на 15.08.2016 г.) [ Размер на файла: 603.77kB ]

Протокол №3 от комисията-ел.енергия ниско напрежение(публикуван документ на 29.08.2016 г.) [ Размер на файла: 1.88MB ]

Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол 1, Протокол 2 и Протокол 3 (публикуван документ на 29.08.2016 г.) [ Размер на файла: 14.59MB ]

Решение за избор на изпълнител № РД-07-333 от 29.08.16 г. (публикуван документ на 29.08.2016 г.) [ Размер на файла: 670.26kB ]

Договор от 29.09.2016 г. (публикуван документ на 06.10.2016 г.) [ Размер на файла: 13.14MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 06.10.2016 г.) [ Размер на файла: 5.98MB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикуван документ на 13.10.2017 г.) [ Размер на файла: 1.32MB ]