Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен ”

Решението е публикувано в АОП под номер 738831.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 738832.

Решение [ Размер на файла: 4.42MB ]

Обявление [ Размер на файла: 7.13MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 193.84kB ]

Разяснения 18.07.2016 г. [ Размер на файла: 724.11kB ]

Разяснения 01.08.2016 г. [ Размер на файла: 885.92kB ]

Протокол №1 от комисията-ел.енергия средно напрежение(публикуван документ на 12.09.2016 г.) [ Размер на файла: 4.77MB ]

Протокол №2 от комисията-ел.енергия средно напрежение (публикуван документ на 29.09.2016 г.) [ Размер на файла: 1.96MB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"(публикуван документ на 29.09.2016 г.) [ Размер на файла: 605.25kB ]

Протокол №3 от комисията-ел.енергия средно напрежение (публикуван документ на 24.10.2016 г.) [ Размер на файла: 1.99MB ]

Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол 1, Протокол 2 и Протокол 3 (публикуван документ на 24.10.2016 г.) [ Размер на файла: 14.58MB ]

Решение за избор на изпълнител № РД-07-391 от 24.10.16 г. (публикуван документ на 24.10.2016 г.) [ Размер на файла: 677.25kB ]

Договор от 29.11.2016 г. (публикуван документ на 22.12.2016 г.) [ Размер на файла: 9.36MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 22.12.2016 г.) [ Размер на файла: 6.53MB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикуван документ на 14.02.2018 г.) [ Размер на файла: 1.22MB ]