Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП:"Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber-Rotamat на “ВиК-Сливен”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”.

Решението е публикувано в АОП под номер 746519.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 746521.

Решение [ Размер на файла: 3.54MB ]

Обявление [ Размер на файла: 5.63MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 186.17kB ]

Разяснения 01.09.2016 г. [ Размер на файла: 1.30MB ]

Протокол №1 от комисията-флокуланти (публикуван документ на 07.10.2016 г.) [ Размер на файла: 3.17MB ]

Протокол №2 от комисията-флокуланти (публикуван документ на 08.11.16 г.) [ Размер на файла: 3.19MB ]

Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол 1 и Протокол 2 (публикуван документ на 08.11.2016 г.) [ Размер на файла: 9.70MB ]

Решение за избор на изпълнител № РД-07-409 от 08.11.16 г. (публикуван документ на 08.11.2016 г.) [ Размер на файла: 735.10kB ]

Договор от 03.02.2017 г. (публикуван документ на 08.02.2017 г.) [ Размер на файла: 5.88MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 08.02.2017 г.) [ Размер на файла: 6.29MB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикуван документ на 28.02.2018 г.) [ Размер на файла: 1.20MB ]