Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП с предмет: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови неупотрeбявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 756987.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 756988.

Решение [ Размер на файла: 3.49MB ]

Обявление [ Размер на файла: 5.61MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 125.06kB ]

Протокол №1 от комисията-пикапи (публикуван документ на 21.12.2016 г.) [ Размер на файла: 2.16MB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"(публикуван документ на 21.12.2016 г.) [ Размер на файла: 617.63kB ]

Протокол №2 от комисията-пикапи (публикуван документ на 27.12.2016 г.) [ Размер на файла: 1.73MB ]

Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол 1 и Протокол 2 (публикуван документ на 27.12.2016 г.) [ Размер на файла: 6.64MB ]

Решение за избор на изпълнител № РД-07-469 от 27.12.2016 (публикуван документ на 27.12.2016 г.) [ Размер на файла: 920.70kB ]

Договор от 26.01.2017 г. (публикуван документ на 14.02.2017 г.) [ Размер на файла: 12.70MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 14.02.2017 г.) [ Размер на файла: 7.19MB ]

Обявление за приключване на договор пикапи 2016(публикуван документ на 27.06.2017 г.) [ Размер на файла: 2.70MB ]