Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на "ВиК - Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 791121.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 791122.

Решение [ Размер на файла: 275.75kB ]

Обявление [ Размер на файла: 625.51kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 202.17kB ]

Протокол № 1 от комисията - въоръжена охрана (публикуван документ на 27.09.2017 г.) [ Размер на файла: 972.12kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 15.12.2017 г.) [ Размер на файла: 284.82kB ]

Протокол № 2 от комисията - въоръжена охрана (публикуван документ на 20.12.2017 г.) [ Размер на файла: 678.22kB ]

Протокол № 3 от комисията - въоръжена охрана (публикуван документ на 20.12.2017 г.) [ Размер на файла: 2.72MB ]

Протокол № 4 от комисията - въоръжена охрана (публикуван документ на 20.12.2017 г.) [ Размер на файла: 578.72kB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-373/ 20.12.2017 г. (публикуван документ на 20.12.2017 г.) [ Размер на файла: 367.49kB ]

Договор от 12.01.2018 г. (публикуван документ на 26.01.2018 г.) [ Размер на файла: 4.93MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 26.01.2018 г.) [ Размер на файла: 2.76MB ]

Обявление за изменение на поръчка [ Дата на публикуване: 10 февруари 2020 г., 17:40:31 ]

Анекс към договор [ Дата на публикуване: 10 февруари 2020 г., 17:41:43 ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 03 август 2020 г., 13:25:43 ]