Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

Решението е публикувано в АОП под номер 793337.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 793389.

Решение [ Размер на файла: 3.38MB ]

Обявление [ Размер на файла: 5.17MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 82.06kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 10.08.2017 г.) [ Размер на файла: 1.01MB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (документ публикуван на 10.08.2017 г.) [ Размер на файла: 287.29kB ]

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 15.08.2017 г.) [ Размер на файла: 479.12kB ]

Решение за избор на изпълнител № РД-07-250/ 18.08.2017 г. (публикуван документ на 18.08.2017 г.) [ Размер на файла: 346.51kB ]

Договор от 15.09.2017 г. (публикуван документ на 3.10.2017 г.) [ Размер на файла: 3.64MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 3.10.2017 г.) [ Размер на файла: 2.82MB ]

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 08.10.2019 г.) [ Размер на файла: 1.19MB ]