Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП:"„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 795813.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 795816.

Решение [ Размер на файла: 3.59MB ]

Обявление [ Размер на файла: 5.05MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 201.30kB ]

Протокол № 1 от комисията - ел. енергия ниско напрежение (публикуван документ на 09.08.2017 т.) [ Размер на файла: 1.67MB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 09.08.2017 г.) [ Размер на файла: 301.25kB ]

Протокол № 2 от комисията - ел. енергия ниско напрежение (публикуван документ на 14.08.2017 г.) [ Размер на файла: 789.62kB ]

Решение за избор на изпълнител № РД-07-246/ 14.08.2017 г. (публикуван документ на 14.08.2017 г.) [ Размер на файла: 466.72kB ]

Договор от 15.09.2017 г.(публикуван документ на 09.10.2017 г.) [ Размер на файла: 5.62MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 09.10.2017 г.) [ Размер на файла: 2.79MB ]

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 29.10.2018 г.) [ Размер на файла: 1.20MB ]