Профил на купувача

с предмет:

ОП: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен ”

Решението е публикувано в АОП под номер 798479.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 798481.

Решение [ Размер на файла: 1.64MB ]

Обявление [ Размер на файла: 585.84kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 192.53kB ]

Протокол № 1 от комисията - ел. енергия средно напрежение (публикуван документ на 21.09.2017 г.) [ Размер на файла: 1.43MB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (пубкилуван документ на 05.10.2017 г.) [ Размер на файла: 300.99kB ]

Протокол № 2 от комисията - ел. енергия средно напрежение (публикуван документ на 10.10.2017 г.) [ Размер на файла: 895.50kB ]

Доклад за работата на комисията и приложения (пубкилуван документ на 11.10.2017 г.) [ Размер на файла: 3.28MB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-302/ 11.10.2017 г. (публикуван документ на 11.10.2017 г.) [ Размер на файла: 451.03kB ]

Договор от 23.11.2017 г. (публикуван документ на 18.12.2017 г.) [ Размер на файла: 4.99MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 18.12.2017 г.) [ Размер на файла: 2.84MB ]

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 28.02.2019 г.) [ Размер на файла: 1.20MB ]