Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП:"Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber-Rotamat на “ВиК-Сливен”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”.

Решението е публикувано в АОП под номер 818765.

Решението е публикувано в АОП под номер 818765.

Решение [ Размер на файла: 1.61MB ]

Обявление [ Размер на файла: 2.65MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 186.49kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 09.01.2018 г.) [ Размер на файла: 292.23kB ]

Протокол № 1 от комисията - химически реагенти (публикуван документ на 15.01.2018 т.) [ Размер на файла: 831.87kB ]

Протокол № 2 от комисията - химически реагенти (публикуван документ на 15.01.2018 т.) [ Размер на файла: 475.77kB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-20/ 15.01.2018 г. (публикуван документ на 15.01.2018 г.) [ Размер на файла: 359.58kB ]

Договор от 26.02.2018 г. (публикуван документ на 13.03.2018 г.) [ Размер на файла: 1.81MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 13.03.2018 г.) [ Размер на файла: 2.75MB ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 30 март 2020 г., 15:17:07 ]