Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП с предмет: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови неупотрeбявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 818770.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 818771.

Решение [ Размер на файла: 1.58MB ]

Обявление [ Размер на файла: 2.74MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 122.90kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 16.01.2018 г.) [ Размер на файла: 276.82kB ]

Протокол № 1 от комисията - пикапи (публикуван документ на 22.01.2018 г.) [ Размер на файла: 969.17kB ]

Протокол № 2 от комисията - пикапи (публикуван документ на 22.01.2018 г.) [ Размер на файла: 523.51kB ]

Решение за избор на изпълнител № РД-07-25/ 22.01.2018 г. (публикуван документ на 22.01.2018 г.) [ Размер на файла: 413.96kB ]

Договор от 21.02.2018 г. (публикуван документ на 01.03.2018 г.) [ Размер на файла: 2.92MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.03.2018 г.) [ Размер на файла: 2.69MB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикуван документ на 12.09.2018 г.) [ Размер на файла: 1.19MB ]