Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 819298.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 819299.

Решение [ Размер на файла: 1.65MB ]

Обявление [ Размер на файла: 2.64MB ]

Документация [ Размер на файла: 8.32MB ]

Разяснения 18.12.2017 г. [ Размер на файла: 347.55kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 15.01.2018 г.) [ Размер на файла: 280.85kB ]

Протокол № 1 от комисията - облекло (публикуван документ на 29.01.2018 г.) [ Размер на файла: 1.47MB ]

Протокол № 2 от комисията - облекло (публикуван документ на 29.01.2018 г.) [ Размер на файла: 1.22MB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-86/ 29.01.2018 г. (публикуван документ на 29.01.2018 г.) [ Размер на файла: 436.34kB ]

Договор от 20.02.2018 г. (публикуван документ на 01.03.2018 г.) [ Размер на файла: 12.12MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.03.2018 г.) [ Размер на файла: 2.74MB ]

Обявление за приключен договор (публикуван документ на 18.09.2018 г.) [ Размер на файла: 1.20MB ]