Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 850141.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 850142.

Решение (публикуван документ на 06.06.2018 г.) [ Размер на файла: 1.54MB ]

Обявление (публикуван документ на 06.06.2018 г.) [ Размер на файла: 2.46MB ]

Документация за участие (публикуван документ на 06.06.2018 г.) [ Размер на файла: 202.91kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 11.07.2018 г.) [ Размер на файла: 707.34kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 25.07.2018 г.) [ Размер на файла: 289.13kB ]

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 30.07.2018 г.) [ Размер на файла: 601.79kB ]

Протокол № 3 от работата на комисията (публикуван документ на 30.07.2018 г.) [ Размер на файла: 1.08MB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-283/ 30.07.2018 г. (публикуван документ на 30.07.2018 г.) [ Размер на файла: 431.92kB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-315/29.08.2018 г. (публикуван документ на 29.08.2018 г.) [ Размер на файла: 304.57kB ]

Договор от 05.09.2018 г. (публикуван документ на 01.10.2018 г.) [ Размер на файла: 5.98MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.10.2018 г.) [ Размер на файла: 2.65MB ]

Обявление за изменение на договор [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 11:25:47 ]

Анекс 2 [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 11:26:16 ]

Обявление за изменение на поръчка 2 [ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 10:04:48 ]

Анекс 3 [ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 10:05:15 ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 20 октомври 2020 г., 16:07:21 ]