Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Пряко договаряне за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен".

Решение (публикуван документ на 11.07.2018 г.) [ Размер на файла: 1.64MB ]

Покани до определени лица (публикуван документ на 11.07.2018 г.) [ Размер на файла: 1.48MB ]

Документация за участие (публикуван документ на 11.07.2018 г.) [ Размер на файла: 2.89MB ]

Решение за прекратяване (публикуван документ на 26.07.2018 г.) [ Размер на файла: 281.17kB ]

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 26.07.2018 г.) [ Размер на файла: 2.71MB ]


Решението е публикувано в АОП под номер 856639