Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 866809.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 866810.

Решение (публикуван документ на 12.09.2018 г.) [ Размер на файла: 1.56MB ]

Обявление (публикуван документ на 12.09.2018 г.) [ Размер на файла: 2.52MB ]

Документация за участие (публикуван документ на 12.09.2018 г.) [ Размер на файла: 193.42kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 22.11.2018 г.) [ Размер на файла: 291.68kB ]

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван документ на 05.12.2018 г.) [ Размер на файла: 1.77MB ]

Протокол 2 от работата на комисията (публикуван документ на 05.12.2018 г. ) [ Размер на файла: 1.31MB ]

Доклад от работата на комисията (публикуван документ на 05.12.2018 г.) [ Размер на файла: 832.75kB ]

Решение за избор на изпълнител (публикуван документ на 05.12.2018 г.) [ Размер на файла: 448.78kB ]

Решение за избор на изпълнител 2 (публикуван документ на 11.01.2019 г.) [ Размер на файла: 285.53kB ]

Решение за прекратяване (публикуван документ на 28.01.2019 г) [ Размер на файла: 605.84kB ]

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 15.02.2019 г.) [ Размер на файла: 2.51MB ]