Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за обществена поръчка чрез Открита процедура с предмет: "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

Решението е публикувано в АОП под номер 881070.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 881071.

Решение за откриване (публикуван документ на 03.12.2018 г.) [ Размер на файла: 1.64MB ]

Обявление (публикуван документ на 03.12.2018 г.) [ Размер на файла: 2.97MB ]

Документация и образци (публикуван документ на 04.12.2018 г. ) [ Размер на файла: 235.58kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 26.02.2019 г.) [ Размер на файла: 285.03kB ]

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван документ на 22.04.2019 г.) [ Размер на файла: 905.22kB ]

Протокол 2 от работата на комисията (публиуван документ на 22.04.2019 г.) [ Размер на файла: 831.39kB ]

Доклад от работата на комисията (публикуван документ на 22.04.2019 г.) [ Размер на файла: 1.27MB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-140/ 22.04.2019 г. (публикуван документ на 22.04.2019 г.) [ Размер на файла: 430.07kB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 20.06.2019 г.) [ Размер на файла: 2.80MB ]

Договор с "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД (публикуван документ на 20.06.2019 г.) [ Размер на файла: 8.47MB ]

Обявление за приключване на договор за ОП [ Дата на публикуване: 16 юни 2022 г., 15:40:57 ]