Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД открива процедура за обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен – процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Обява (публикуван документ на 06.12.2018 г.) [ Размер на файла: 3.90MB ]

Информация за публикувана обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикуван документ на 06.12.2018 г.) [ Размер на файла: 547.94kB ]

Документация и образци (публикуван документ на 06.12.2018 г.) [ Размер на файла: 253.95kB ]

Информация за удължаване срока за подаване на оферти (публикуван документ на 13.12.2018 г.) [ Размер на файла: 563.05kB ]

Протокол от работата на комисията (публикуван документ на 06.02.2019 г.) [ Размер на файла: 6.10MB ]

Договор от 28.02.2019 г. (публикуван документ на 14.03.2019 г.) [ Размер на файла: 17.11MB ]