Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на полиетиленови тръби с висота плътност, PE100 за водоснабдяване"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, PE100 за водоснабдяване, съобразно нуждите на "В и К - Сливен" ООД".

Решението е публикувано в АОП под номер 889596.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 889597.

Решение за откриване (публикуван документ на 21.01.2019 г.) [ Размер на файла: 1.56MB ]

Обявление (публикуван документ на 21.01.2019 г.) [ Размер на файла: 2.86MB ]

Документация и образци за участие (публикуван документ на 21.01.2019 г.) [ Размер на файла: 131.24kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 15.03.2019 г.) [ Размер на файла: 270.54kB ]

Протокол №1 от работата на комисията (публикуван документ на 28.03.2019 г.) [ Размер на файла: 718.84kB ]

Протокол №2 от работата на комисията (публикуван документ на 28.03.2019 г.) [ Размер на файла: 481.59kB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-111/ 28.03.2019 г. (публикуван документ на 28.03.2019 г.) [ Размер на файла: 325.89kB ]

Договор от 10.05.2019 г. (публикуван документ на 28.05.2019 г.) [ Размер на файла: 4.64MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 28.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.66MB ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 18 май 2021 г., 16:02:35 ]