Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД".

Решението е публикувано в АОП под номер 919904.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 919905.

Решение за откриване (публикуван документ на 03.07.2019 г.) [ Размер на файла: 1.49MB ]

Обявление (публикуван документ на 03.07.2019 г.) [ Размер на файла: 3.01MB ]

Документация и образци (публикуван документ на 03.07.2019 г.) [ Размер на файла: 101.30kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 01.08.2019 г.) [ Размер на файла: 268.02kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 09.08.2019 г.) [ Размер на файла: 677.16kB ]

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 09.08.2019 г.) [ Размер на файла: 421.63kB ]

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП (публикуван документ на 09.08.2019 г.) [ Размер на файла: 802.10kB ]

Решение за избор на изпълнител (публикуван документ на 09.08.2019 г.) [ Размер на файла: 306.01kB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.10.2019 г.) [ Размер на файла: 2.63MB ]

Договор от 16.09.2019 г. (публикуван документ на 01.10.2019 г.) [ Размер на файла: 4.52MB ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 12 октомври 2021 г., 11:21:31 ]