Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 920407.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 920409.

Решение за откриване (публикуван документ на 05.07.2019 г.) [ Размер на файла: 1.59MB ]

Обявление (публикуван документ на 05.07.2019 г.) [ Размер на файла: 3.08MB ]

Документация за участие (публикуван документ на 05.07.2019 г.) [ Размер на файла: 147.90kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 25.07.2019 г.) [ Размер на файла: 1.13MB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 01.08.2019 г.) [ Размер на файла: 275.78kB ]

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 08.08.2019 г.) [ Размер на файла: 608.24kB ]

Протокол № 3 от работата на комисията (публикуван документ на 08.08.2019 г.) [ Размер на файла: 1.07MB ]

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП (публикуван документ на 08.08.2019 г.) [ Размер на файла: 0.99MB ]

Решение за избор на изпълнител (публикуван документ на 08.08.2019 г.) [ Размер на файла: 436.87kB ]

Решение за избор на изпълнител 2 (публикуван документ на 25.09.2019 г.) [ Размер на файла: 300.69kB ]

Решение за прекратяване [ Дата на публикуване: 13 ноември 2019 г., 14:07:41 ]

Обявление за прекратяване [ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 14:03:16 ]