Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация за проекта „Доизграждане ...

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание, по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, чрез изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки“.

Решението е публикувано в АОП под номер 935937.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 935936.

Решение за откриване (публикуван документ на 30.09.2019 г.) [ Размер на файла: 1.74MB ]

Обявление (публикуван документ на 30.09.2019 г.) [ Размер на файла: 3.38MB ]

Документация и образци (публикуван документ на 30.09.2019 г.) [ Размер на файла: 33.77MB ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 10 декември 2019 г., 13:59:15 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 24 април 2020 г., 14:52:04 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 24 април 2020 г., 14:52:41 ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 09 юни 2020 г., 14:21:04 ]

Протокол № 4 [ Дата на публикуване: 24 юни 2020 г., 14:46:27 ]

Протокол № 5 [ Дата на публикуване: 24 юни 2020 г., 14:46:56 ]

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП [ Дата на публикуване: 24 юни 2020 г., 14:47:33 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 24 юни 2020 г., 14:48:03 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 13:59:03 ]

Договор с "НЮ ПРИНТ КЪМПАНИ" ООД [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 13:58:30 ]