Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "ХУБЕР" за нуждите на ПСОВ-Сливен към “ВиК-Сливен” ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити-флокуланти/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "ХУБЕР" за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД

Решението е публикувано в АОП под номер 945720 - http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=945720&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 945722 - http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=945722&mode=view

Решение за откриване флокуланти [ Дата на публикуване: 22 ноември 2019 г., 14:43:47 ]

Обявление флокуланти [ Дата на публикуване: 22 ноември 2019 г., 14:43:56 ]

Документация и образци за участие флокуланти [ Размер на файла: 199.13kB ]

Решение за прекратяване [ Дата на публикуване: 30 януари 2020 г., 16:03:28 ]

Обявление за прекратяване [ Дата на публикуване: 13 февруари 2020 г., 15:35:42 ]