Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

"Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

Решението е публикувано в АОП под номер 962155

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 26 февруари 2020 г., 15:44:16 ]

Решение за прекратяване [ Дата на публикуване: 18 март 2020 г., 13:18:40 ]